Facebook

Obchodní podmínky

1. Přijetí objednávky

Objednávku/poptávku je možné provést osobně, telefonicky, písemně elektronicky (e-mail) nebo prostřednictvím internetových stránek.

Na poptávku zasíláme nejčastěji písemně elektronickou formou nabídku s uvedením popisu nábytku, materiálu, rozměrů, ceny a termínu zhotovení.

Po odsouhlasení nebo doplnění požadavků od zákazníka vystavíme tzv. potvrzení objednávky/zá­lohový list.

Jedná se o formulář, kde jsou uvedeny veškeré známé údaje objednávky:
firma, datum vystavení (v den odsouhlasení nabídky zákazníkem, od tohoto dne se počítá termín zhotovení), datum splatnosti (jedná se o splatnost zálohové částky, v případě prodlení tohoto data splatnosti se termín zhotovení posouvá dle dalších výrobních zakázek), způsob platby, bankovní účet, variabilní symbol – jméno zákazníka, údaje kupujícího – jméno, adresa dodání, telefonní číslo, emailová adresa, datum objednávky. Popis zakázky – přesné uvedení objednávky s rozměry, typem, cenou, montáží a termínem zhotovení zakázky. Částka k záloze – datum splatnosti, převážně převodem na bankovní účet: 249559002/5500 nebo v hotovosti osobně.

V momentě dokončování výroby zákazníka informujeme a domlouváme termín dovozu a montáže zakázky.

Doplatek je placen v hotovosti při předání nebo po domluvě na účet před dodáním výrobku zpravidla nejméně 3 dny předem.

 

2. Storno objednávky

Objednávku lze zrušit před objednáním materiálu a započetím výroby. Při zrušení objednávky, která je již rozpracovaná, si vyhrazujeme právo uhrazení adekvátní částky vynaložené na náklady již odvedené práce a spotřebovaný materiál. V případě, že tuto částku nepokryje složená záloha požadujeme doplacení.

Storno objednávky lze poslat e-mailem případně provést osobně na firmě. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, popřípadě číslo objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případech, že požadovaný materiál se již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila cena materiálu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již zálohu nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena.

 

3.Záruka

Záruční doba plyne od data předání výrobku zákazníkovi, datem uvedeným na dokladu.
Na veškerou zakázku se vztahuje 2letá záruka, výjimku zahrnuje kování BLUM s 5letou zárukou.
K uplatnění záruky postačí doklad o zaplacení.
Mechanické poškození výrobků nebo materiálu je nutno zkontrolovat při převzetí. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

 1. vady vzniklé běžným používáním
 2. nesprávnou, neodbornou manipulací s výrobkem
 3. poškození živly (např. voda, oheň, blesk apod.)
 4. poškození výrobku nadměrným zatěžováním

   

4. Reklamace

V případě reklamace nás informujte prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Vhodné je zaslat fotografie a popsat vadu, která na výrobku vznikla.

V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je výrobek vyměněn za nový. V případě výměny začíná běžet nová záruční lhůta na vyměněný výrobek.

Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace.

 

5. Ochrana
osobních údajů GDPR

25. 5. 2018 vstoupilo v platnost nové nařízení Evropské unie o nakládání s osobními údaji obecně známé pod zkratkou GDPR. V této souvislosti si Vás dovolujeme informovat o zpracování Vašich osobních údajů naší firmou Bon Bon Interiéry, se sídlem Patrice Lumumby 2326/36, Ostrava 3, 700 30, IČO: 6462065, odpovědnou osobou Makuch Štěpán.

 1. Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a jinými platnými zákony České republiky.
 2. Poptávkou či dotazem již vzniká obchodní vztah nezávisle na tom, zda bude dokončen prodejem našeho výrobku/zboží. Kupující tímto výslovně uděluje Prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě Kupující uvedl, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího. Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího, adresu jeho bydliště, doručovací adresu, emailovou adresu a telefonní číslo.
 3. Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.
 4. Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání poptávky/objed­návky.
 5. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 6. Osobní údaje je možné odstranit z databáze na základě písemné žádosti Kupujícího. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Souhlasím s tím, aby firma Bon Bon Interiéry (Patrice Lumumby 2326/36, Ostrava 3, 70030, IČO: 6462065), (dále jen autor), použila vytvořené fotografie nebo audio/video záznam vyrobené zakázky (dále jen materiál). Dále souhlasím s užitím pořízených fotografií a audio/video materiálů, ať už v podobě hmotné  či digitalizované (nehmotné), a to zejména následujícím způsobem:

 1. autor je oprávněn užít fotografie a audio/video materiál pro svou vlastní potřebu a pro účely prezentace své práce.  
 2. dále je autor oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií a audio/video materiály jako svých autorských děl, třetím osobám, a to pro účely reklamní (komerční) i redakční (tzn. uveřejňování v periodickém tisku).

Souhlasím s tím, že fotografie a audio/video materiály mohou být změněny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich část.

Současně s tím poskytuji k výše uvedenému účelu své shora uvedené osobní údaje (dále jen „údaje“) a souhlasím s tím, aby  firma Bon Bon Interiéry, případně další fyzické či právnické osoby, jimž Bon Bon Interiéry poskytne licenci k užití fotografií či audio/video materiálu, tyto údaje zpracovávali formou jejich shromažďování a uložení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Jsme tady pro vás každý den,
proto nás neváhejte kontaktovat, ať je pátek nebo svátek.

KONTAKT

Bon Bon Interiéry
Patrice Lumumby 2326/36
700 30 Ostrava Jih

IČO: 06462065
č. ú.: 249559002/5500

Makuch Štěpán
e-mail: s.makuch@ibonbon.cz
tel.: +420 703 123 863

Sledujte nás na Facebooku!


Domluvme si schůzku

Napište nám zprávu a my Vám zavoláme zpět.© 2018 BONBON